Licznik odwiedzin:
326724
Licznik wyświelteń podstrony:
328

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie czynności zmierzających do zamknięcia pełnej dokumentacji księgowo-rachunkowej za rok 2022, oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa z siedzibą w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie czynności zmierzających do zamknięcia pełnej dokumentacji księgowo-rachunkowej za rok 2022, oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia sprawozdania finansowego, rzetelnego i jasno przedstawiającego sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Zamawiającego, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości w Instytucie.

Obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca zamknie księgi rachunkowe i sporządzi sprawozdanie finansowe w trybie i na  zasadach określonych w:

  • ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  • ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • ustawie z dnia 21 lutego 2019 roku o Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • w przypadku aktualizacji przepisów prawa, także przy uwzględnieniu zmiany przepisów.

Sprawozdanie Finansowe winno  zawierać w szczególności stwierdzenia wymagane aktualnymi przepisami ustawy o rachunkowości.

Oferta powinna zawierać:

  • Podstawowe  informacje  o  oferencie,  w  tym  o  formie  prowadzenia  działalności, dotychczasowym doświadczeniu, proponowanym składzie zespołu wykonawczego;
  • Projekt umowy.

Niezbędnym warunkiem jest, aby w projekcie umowy znalazły się następujące elementy:

  • Zapis  mówiący  o  ponoszeniu  przez  Wykonawcę odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody poniesione przez badaną jednostkę w wyniku jej działalności,
  • Informacja, że sprawozdanie finansowe zostanie zakończone w terminie zapewniającym uzyskanie zatwierdzenia przez organy nadzorujące najpóźniej do 31.03.2023 r.
  • Informacja o referencjach dla sektora naukowo-badawczego.

Uwagi dodatkowe:

Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy.

Prosimy o złożenie oferty nie później niż do 31 października 2022 r.

Osoba do kontaktu:
Alicja Duda
tel. 32 33 58 334, mail:  alicja.duda@is.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Metryka dokumentu

nazwa dokumentu Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie czynności zmierzających do zamknięcia pełnej dokumentacji księgowo-rachunkowej za rok 2022, oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok
podmiot udostępniający Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
osoba, która wytworzyła informację Agnieszka Korman - Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
osoba, która odpowiada za treść informacji Agnieszka Korman - Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
osoba, która wprowadziła informację Janina Wołoszyn
data wytworzenia informacji 25.10.2022
czas udostępnienia informacji 25.10.2022 07:09:00
czas ostatniej aktualizacji 25.10.2022 07:09:00

Biuletyn Informacji Publicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa